منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
شیوع دیابت غیر وابسته به انسولين در فاصله سالهاي 1355 ، 1376 507
تأثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروز 453
مدل جامع کشوري ارزشيابي مشاهده ي بين المللي كنترل دخانيات 424
تأثير مداخله آموزشي براساس الگوي PRECEDE بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي تعويض عروق كرونر 419
تغييرات ظرفيت محلي بيماران پس از سكته قلبي در مه دوره باز تواني ورزشي 463
تأثير برنامه آموزشي بر اساس الگوي پرسيد بر افسردگي بيماران با عمل جراحي باي پاس عروق كرونر 418
تأثير داروي سيد نافيل بر بهبود بيماران دچار فشار خون ريوي به علت مسموميت با گاز خردل يك مطالعه نيمه تجربي 626
آيا نسبت پروتئين به كراتینين ادارا صبحگاهي مي تواند پيشگويي كننده ي شدت بيماري عروق كرونر باشد ؟ يكي مطالعه آنژيوگرافيك 429
تأثير برنامه آموزش بهداشت بر افسردگي بيماران بعد از جراحي باي پاس عروق كرونر 388
مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه 424