منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسي اندازه تعداد و واسطه هاي شيميايي سرمي سلول هاي چربي در بيماران ايسكميك قلبي 430
بررسي ارتباط سندرم متابوليك و اجزاي آن با شاخص زانويي – بازويی (ABI) پايين در يك جمعيت ايراني 410
بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الكترو كارديوگرام " برنامه قلب سالم اصفهان " 432
كدام يك از عوامل خطر اصلي آترواسكلروز نشان دهنده وسعت دگيري عروق كرونر موجب جنس در آنژين پايدار است؟ 388
بررسي ارتباط بين توزيع چربي در سي تي اسكن شكم با برخي فاكتورهاي فيزيكي و بيوشيميايي در افراد مبتلا به بيماري ايسکميك قلبي : مطالعه GAAMJ 360
تأثير دو روش تغذيه اي در تغييرات شاخص هاي فن سنجي والدين چاق وفرزندان آن ها 434
خوشه بندي عوامل خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در بيماران ديابتي نوع دوم و مبتلا : عدم تحمل گلوكز 432
دانش ، نگرش و عملكرد تغذيه اي كاركنان بهداشتي در مورد بيماريهای قلبي و عروقي ( نتايج برنامه قلب سالم اصفهان 80 – 1379 470
ارتباط شیوع دیابت نوع IIبا عوامل خطر قلبي عروقي در جمعيت شهر اصفهان 433
بررسي اثر گياه در كاهش قند خون بيماران ديابتي 477