منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسي مقاومت به آسپیرين از طريق اندازه گيري ترومبوكسان Bz ادراري در بيماران ايسكميك و بررسي ارتباط آن با شدت درگيري عروق كرونر 407
آيا نسبت پروتئين به كراتينين ادرار صبحگاهي مي تواند پيشگويي كننده ي شدت بيماري عروق كرونر باشد ؟ يك مطالعه آنژيو گرافيك 467
بررسي رابطه شدت گرفتاري عروق كرونر و C-Reactive Protein و بيماران مبتلا به آنژين پايدار 473
تأثير تجويز آلوپورينول بر کسر جهشي بطني در مبتلايان به نارسايي بطن چپ 367
تغييرهاي الكتروكارديوگرافي ناشي از مصرف گلوكانتيم ستيميك در بيماران مبتلا به لشيما نيوز جلدي 476
بررسي وارتباط پارامترهاي هماتولوژيك و سندرم متابوليك در يك حمعيت ايراني – برنامه قلب سالم اصفهان 472
مقايسه سطح انسولين سرم در بيماران با حادثه حاد قلبي و غير قلبي 399
تأثير يك دوره بار تواني قلبي بر شاخص هاي پرشدني دياستولي و ظرفيت عملكردي در بيماران مبتلا به سكته ي قلبي 438
مقايسه سطح سرمي فاكتورهاي التهابي E – Selectin يا interlukin-G در مردان مبتلا به سندرم حاد عروق كرونر و آنژين پايدار قلبي 411
ارتباط سطح آپوليپوپروتين A و B ، با شدت درگيري عروق كرونر در بيماران با آنژين پايدار 340