منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
آيا مدل Euro Score در تخمين مرگ و مير پيش از جراحي باي پس کرونري در بيماران ايراني معيار مناسبي است 396
بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الكتروكارديوگرام « برنامه ي قلب سالم اصفهان » 433
ارتباط بين سطح لاكتات سرمي و عوارض ناشي از عمل جراحي پيوند عروق كروني در بيماران قلبي 466
الگوي درمانهاي دارويي در مبتلايان به سندرم متابوليك يافته هاي برنامه قلب سالم اصفهان 453
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله سينه اي پس از جرابي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 469
ميزان سديم و پتاسيم دفعي ادرار 24 ساعته و ارتباط آنها با فشار خون در بزرگسالان شهر اصفهان - 78-1377 - 440
عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري در اصفهان 485
وضعيت ريسك فاكتورهاي جديد بيماريهاي قلبي وعروقي در جامعه شهري اصفهان 496
بررسي اثر گاليم بر فونكسيون كبدي در رات 477
اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي 465