منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
آيا مدل Euro Score در تخمين مرگ و مير پيش از جراحي باي پس کرونري در بيماران ايراني معيار مناسبي است 368
بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الكتروكارديوگرام « برنامه ي قلب سالم اصفهان » 411
ارتباط بين سطح لاكتات سرمي و عوارض ناشي از عمل جراحي پيوند عروق كروني در بيماران قلبي 445
الگوي درمانهاي دارويي در مبتلايان به سندرم متابوليك يافته هاي برنامه قلب سالم اصفهان 430
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله سينه اي پس از جرابي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 454
ميزان سديم و پتاسيم دفعي ادرار 24 ساعته و ارتباط آنها با فشار خون در بزرگسالان شهر اصفهان - 78-1377 - 417
عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري در اصفهان 465
وضعيت ريسك فاكتورهاي جديد بيماريهاي قلبي وعروقي در جامعه شهري اصفهان 473
بررسي اثر گاليم بر فونكسيون كبدي در رات 457
اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي 446