منوی اصلی

تاثير مداخلات تغذيه اي يک برنامه جامعه نگر براي الگوي مصرف پروتئين :برنامه قلب سالم اصفهان

 

مداخلات تغذيه اي جامعه نگر بر دريافت منابع پروتئيني تاثير گذار بود .با توجه به ساده و عملي بودن اين مداخلات استفاده از آن در برنامه هاي ارتقا سلامت در سطح کشور پيشنهاد مي گردد.

 

تاثير مداخلات تغذيه اي يک برنامه جامعه نگر براي الگوي مصرف پروتئين


تهيه کنندگان:نوشين محمدي فرد، فاطمه شيراني، فيروزه سجادي، مريم مقرون، حسن عليخاصي