منوی اصلی

ارتباط مصرف ميوه و سبزي با سطح چربي هاي سرم در بزرگسالان در شهر اصفهان

 

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دريافت بيشتر ميوه و سبزي در يک جمعيت بزرگسالان  سالم با کاهش چربي هاي سرم ، به عنوان يک عامل خطر قلبي عروقي ارتباط دارد.

 

ارتباط مصرف ميوه و سبزي با سطح چربي هاي سرم در بزرگسالان در شهر اصفهان


تهيه کنندگان:نوشين محمدي فرد ، نسرين اميدوار ، آناهيتا هوشيار راد، بهرام سليماني ، فيروزه سجادي