منوی اصلی

روش اجرای مراحل عملياتي پروژه آموزش پرسنل بهداشتي برنامه قلب سالم اصفهان

 

يکي از عوامل موثر در زمينه افزايش آگاهي مراجعين و در نتيجه ترويج شيوه زندگي سالم در سطح جامعه آگاهي و نگرش عملکرد صحيح کارکنان بهداشتي  نسبت به سلامت مي باشد.

 

روش اجرای مراحل عملياتي پروژه آموزش پرسنل بهداشتي برنامه قلب سالم اصفهان


تهيه کننده: نضال صراف زادگان