منوی اصلی

فراواني عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي و عروقي و دانش و نگرش و عملکرد جامعه شهري و روستايي استان اصفهان ، مرکزي: نتايج فاز اول برنامه قلب سالم اصفهان

 

با توجه به نتايج به دست آمده شيوع ريسک فاکتور در هر جامعه مورد مطالعه بالا بوده است.

 

فراواني عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي و عروقي و دانش و نگرش و عملکرد جامعه شهري و روستايي استان اصفهان ، مرکزي


تهيه کنندگان:نوشين محمدي فرد ، غلامحسين صدري ، نضال صراف زادگان ، عبدالمهدي بقايي، شهناز شاهرخي