منوی اصلی

ارتباط بین شدت تنگی عروق کرونر و کاروتید با کلسیفیکاسیون عروق پستان در خانمها

 

با وجود ارتباط بين نسبت ضخامت اينتيما به مديا در شريان كاروتيد ، قند خون ناشتا و اندكس توده بدن با كلسيفيكاسيون شريان پستاني در زنان قبل از مونوپوز وجود اين كلسیفيكاسيون در ماموگرافي نمي تواند نشان دهنده تنگي عروق كرونر در آنژيو گرافي باشد


ارتباط بین شدت تنگی عروق کرونر و کاروتید با کلسیفیکاسیون عروق پستان در خانمها


تهيه كنندگان: فرزانه اشرفي، منصوره نوربخش، مهشيد حقيقي، غلامعلي نادري، مسعود پور مقدس