منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
تاثير مداخلات تغذيه اي يک برنامه جامعه نگر براي الگوي مصرف پروتئين :برنامه قلب سالم اصفهان 959
بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در افراد بالاي 19 سال جامعه شهري اصفهان 908
ارتباط مصرف ميوه و سبزي با سطح چربي هاي سرم در بزرگسالان در شهر اصفهان 940
ارتباط چاقي با خطر قلبي عروقي در بزرگسالان ساکن مرکز ايران: نتايج برنامه قلب سالم اصفهان 838
روش اجرای مراحل عملياتي پروژه آموزش پرسنل بهداشتي برنامه قلب سالم اصفهان 839
فراواني عوامل خطر ساز بيماريهاي قلبي و عروقي و دانش و نگرش و عملکرد جامعه شهري و روستايي استان اصفهان ، مرکزي: نتايج فاز اول برنامه قلب سالم اصفهان 792
پروژه قلب سالم اصفهان: برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگري و کنترل بيماريهاي قلبي، عروقي: طراحي روش اجراء و تجربيات نخست 880
داروهاي مصرفي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در نواحي مرکزي ايران 971
بررسي عيار اتو آنتي با دي عليه انواع LdL تغيير يافته در بيماران مبتلا به بيماران مبتلا به بیماریهای قلبي عروقي 852
ارتباط بین شدت تنگی عروق کرونر و کاروتید با کلسیفیکاسیون عروق پستان در خانمها 1143