منوی اصلی

جایگاه جراحی در کانسر مری

 

درباره درمان سرطان مری، انواع مداخلات جراخی، درمان پالیتیو، درمان کوراتیو، عوامل موثر در انبخاب نوع روش درمانی، محل تومور، وضعیت قلبی ریوی و تغذیه ای


جایگاه جراحی در کانسر مری