منوی اصلی

ارزیابی سریع بهداشتی در جمعیتهای پناهندگان و آوارگان

 

درباره چهار چوب ارزیابی های سریع بهداشتی، جایگاه و داده های مورد نیاز در ارزیابی یهداشتی، جمعیت شناسی، نمونه گیری، شمارش اماکن، واکسیناسیون


ارزیابی سریع بهداشتی در جمعیتهای پناهندگان و آوارگان

 

تهیه کننده:مرکز بهداشت استان اصفهان