منوی اصلی

مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه

 

محورهاي معرفي شده، عوامل زير بنايي ونقاط عطف اجراي موفق مداخلات آموزشي مربوط به برنامه قلب سالم اصفهان مي باشند كه منظور كردن آنها در برنامه ها و زمينه هاي مشابه پيشنهاد مي گردد.

 

مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه


تهیه کنندگان: موسي علوي، كتايون ربيعي، حيدرعلي عابدي، سونيا زرفشاني، نضال صراف زادگان