منوی اصلی

جبران ماتی تصاویر اولتراسونر با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی والگوریتم کاهش اغتشاش در حوزه ویولت مختلط

 

این مقاله به بررسی راهکار جبران ماتی تصاویر اولتراسونر از طریق الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی والگوریتم کاهش اغتشاش می پردازد

 

جبران ماتی تصاویر اولتراسونر با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی والگوریتم کاهش اغتشاش در حوزه ویولت مختلط


تهیه کننده: حسین ربانی