منوی اصلی

استفاده از روش تطبیق الگو جهت شناسایی ندول های ریوی در تصاویر سی تی اسکن

 

در این مقاله با روش پردازش تصویر، شناسایی ندول های ریوی می پردازد

 

استفاده از روش تطبیق الگو جهت شناسایی ندول های ریوی در تصاویر سی تی اسکن


تهیه کنندگان: جواد ابراهیم نژاد، رسول امیر فتاحی، فرزانه شایق