منوی اصلی

ارتباط بین سطح هشیاری وفعالیت الکتریکی سلول های مغزی در بیماران تحت جراحی تعویض دریچه آئورت

 

بین فعالیت الکتریکی سلول های مغزی و سطح هشیاری در بیماران تحت مطالعه ارتباط وجود دارد

 

ارتباط بین سطح هشیاری وفعالیت الکتریکی سلول های مغزی در بیماران تحت جراحی تعویض دریچه آئورت


تهیه کنندگان: علیرضا مهدی دهنوی، رسول امیر فتاحی، مجتبی منصوری، بهزاد احمدی، احسان نگهبانی