منوی اصلی

مهارت های خود آگاهی و همدلی

 

درباره خود آگاهی، مقایسه ویژگی افراد، خود پنداره، ایجاد خود آگاهی، موقعیت ها، همدلی


مهارت های خود آگاهی و همدلی

 

تهیه کننده: علی اسدی