منوی اصلی

مهارتهای مقابله با فشار روانی، مقاومت در برابر فشار گروه همسال، ارتباط موثر و تصمیم گیری

درباره تعریف استرس، نشانه های جسمی، نشانه های روانی، نشانه های هیجانی، نشانه های رفتاری، روشهای مقابله و کنترل استرس


مهارتهای مقابله با فشار روانی، مقاومت در برابر فشار گروه همسال، ارتباط موثر و تصمیم گیری