منوی اصلی

درمان شبکه ای، قرار داد مشروط، درمان دادگاه مدار

 

روشهای درمان اعتیاد: درمان شبکه ای، قرار داد مشروط، درمان دادگاه مدار با هدف آشنایی با شیوه های درمان نگهدارنده غیر دارویی


درمان شبکه ای، قرار داد مشروط، درمان دادگاه مدار

 

تهیه کننده: آرش قدوسی