منوی اصلی

مصاحبه انگیزش

 

درباره مصاحبه و آماده سازی بیمار جهت درمان اعتیاد

 

مصاحبه انگیزش


تهیه کننده : دکتر سید غفور موسوی