منوی اصلی

آنژیوگرافی

 

در مورد انواع روش های آنژیوگرافی چشم شامل فلورسین آنژیوگرافی، ICG و SLO (حاوی متن و تصاویر مربوط به چشم)

 

انواع روش های آنژیوگرافی چشم