منوی اصلی

عنوان کليکها
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 5/8/1387 392
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/8/1388 359
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/8/1389 595
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 10/7/1390 485
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/8/1386 475
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/9/1387 424
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/9/1388 413
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 7/9/1389 361
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/8/1390 422
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/9/1386 471
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/1/1387 479
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 13/10/1388 477
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 12/10/1389 339
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/10/1386 407
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/12/1387 472
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 14/11/1388 467
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/11/1389 366
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 30/11/1386 359
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 18/12/1387 351
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/12/1388 355
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/12/1389 424
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 23/12/1388 348
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 22/12/89 479
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 10/2/87 491
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 22/1/87 472
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/1/87 457
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی اصفهان در تاریخ 13/4/1387 493
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در اصفهان در تاریخ 18/7/87 467
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 17/10/87 479
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 8/12/87 493
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/6/88 372
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/7/88 439
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 1/8/88 517
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 5/10/88 464
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/11/88 376
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/11/88 367
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 15/1/89 494
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 16/2/89 466
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/6/89 432
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 7/5/89 508
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 13/8/89 493
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/9/89 520
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 2/10/89 496
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 28/11/89 501
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/2/90 472
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 12/3/90 522
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/3/90 467
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/4/90 367
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/2/85 440
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 15/4/85 497
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 26/5/85 407
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 11/3/85 501
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 29/4/85 429
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/7/85 525
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 3/12/85 438
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 10/12/85 412
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/4/86 478
دومین جلسه شورای تحقیقاتی-پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/3/86 397
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/86 455
ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/5/86 361
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/7/86 495
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 14/7/86 468
دهمین جلسه گروه عفونی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/7/86 515
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 10/8/86 376
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 8/9/86 328
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/10/86 469
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 23/12/86 491
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/2/87 460
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/4/87 501
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/87 472
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/7/87 404
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/8/87 483
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/10/87 420
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/11/87 368
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/12/87 496
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 20/1/88 502
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/2/88 336
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/4/88 348
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/7/88 352
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/8/88 484
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/9/88 385
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/10/88 411
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/11/88 474
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/12/88 502
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/2/89 493
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/3/89 461
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/4/89 422
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 21/5/89 521
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/8/89 529
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 18/9/89 397
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/11/89 432
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/12/89 368
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/12/89 469
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/3/90 322
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 30/4/90 331
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 26/1/85 336
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 23/2/85 353
صورتجلسه سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 20/3/85 377
صورتجلسه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 3/4/85 417
صورتجلسه پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد مورخ 28/4/85 494