منوی اصلی

عنوان کليکها
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 5/8/1387 414
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/8/1388 379
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/8/1389 613
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 10/7/1390 504
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/8/1386 499
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/9/1387 450
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/9/1388 435
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 7/9/1389 379
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/8/1390 449
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/9/1386 497
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/1/1387 506
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 13/10/1388 500
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 12/10/1389 358
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/10/1386 426
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/12/1387 497
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 14/11/1388 489
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/11/1389 390
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 30/11/1386 381
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 18/12/1387 371
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/12/1388 375
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/12/1389 447
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 23/12/1388 370
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 22/12/89 506
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 10/2/87 513
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 22/1/87 490
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/1/87 482
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی اصفهان در تاریخ 13/4/1387 517
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در اصفهان در تاریخ 18/7/87 493
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 17/10/87 495
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 8/12/87 513
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/6/88 395
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/7/88 463
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 1/8/88 539
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 5/10/88 492
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/11/88 401
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/11/88 390
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 15/1/89 514
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 16/2/89 482
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/6/89 454
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 7/5/89 532
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 13/8/89 508
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/9/89 546
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 2/10/89 523
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 28/11/89 525
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/2/90 495
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 12/3/90 539
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/3/90 487
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/4/90 391
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/2/85 460
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 15/4/85 518
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 26/5/85 429
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 11/3/85 527
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 29/4/85 453
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/7/85 545
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 3/12/85 458
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 10/12/85 435
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/4/86 501
دومین جلسه شورای تحقیقاتی-پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/3/86 419
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/86 480
ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/5/86 385
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/7/86 520
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 14/7/86 489
دهمین جلسه گروه عفونی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/7/86 538
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 10/8/86 398
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 8/9/86 351
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/10/86 487
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 23/12/86 514
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/2/87 482
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/4/87 524
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/87 494
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/7/87 427
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/8/87 512
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/10/87 439
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/11/87 392
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/12/87 520
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 20/1/88 523
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/2/88 369
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/4/88 368
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/7/88 372
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/8/88 506
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/9/88 413
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/10/88 438
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/11/88 501
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/12/88 529
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/2/89 516
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/3/89 485
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/4/89 439
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 21/5/89 538
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/8/89 549
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 18/9/89 422
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/11/89 457
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/12/89 395
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/12/89 487
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/3/90 345
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 30/4/90 357
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 26/1/85 356
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 23/2/85 376
صورتجلسه سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 20/3/85 401
صورتجلسه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 3/4/85 441
صورتجلسه پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد مورخ 28/4/85 516