منوی اصلی

عنوان کليکها
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 5/8/1387 466
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/8/1388 428
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/8/1389 652
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 10/7/1390 544
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/8/1386 548
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/9/1387 502
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/9/1388 487
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 7/9/1389 430
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/8/1390 499
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/9/1386 546
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/1/1387 538
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 13/10/1388 527
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 12/10/1389 394
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/10/1386 460
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/12/1387 525
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 14/11/1388 521
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/11/1389 429
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 30/11/1386 415
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 18/12/1387 404
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/12/1388 412
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/12/1389 486
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 23/12/1388 409
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 22/12/89 541
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 10/2/87 544
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 22/1/87 530
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/1/87 515
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی اصفهان در تاریخ 13/4/1387 551
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در اصفهان در تاریخ 18/7/87 530
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 17/10/87 534
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 8/12/87 548
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/6/88 428
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/7/88 496
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 1/8/88 575
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 5/10/88 532
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/11/88 437
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/11/88 426
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 15/1/89 553
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 16/2/89 517
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/6/89 488
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 7/5/89 568
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 13/8/89 536
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/9/89 583
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 2/10/89 559
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 28/11/89 557
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/2/90 533
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 12/3/90 571
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/3/90 521
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/4/90 428
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/2/85 494
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 15/4/85 553
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 26/5/85 470
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 11/3/85 566
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 29/4/85 488
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/7/85 582
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 3/12/85 495
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 10/12/85 470
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/4/86 538
دومین جلسه شورای تحقیقاتی-پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/3/86 456
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/86 514
ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/5/86 417
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/7/86 559
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 14/7/86 524
دهمین جلسه گروه عفونی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/7/86 573
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 10/8/86 432
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 8/9/86 388
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/10/86 521
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 23/12/86 550
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/2/87 515
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/4/87 560
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/87 530
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/7/87 460
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/8/87 547
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/10/87 471
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/11/87 427
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/12/87 553
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 20/1/88 560
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/2/88 403
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/4/88 401
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/7/88 406
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/8/88 542
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/9/88 450
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/10/88 481
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/11/88 545
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/12/88 568
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/2/89 554
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/3/89 522
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/4/89 477
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 21/5/89 574
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/8/89 584
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 18/9/89 456
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/11/89 495
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/12/89 430
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/12/89 519
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/3/90 382
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 30/4/90 391
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 26/1/85 396
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 23/2/85 414
صورتجلسه سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 20/3/85 438
صورتجلسه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 3/4/85 476
صورتجلسه پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد مورخ 28/4/85 549