منوی اصلی

عنوان کليکها
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 5/8/1387 384
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/8/1388 353
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/8/1389 588
پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 10/7/1390 476
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/8/1386 464
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/9/1387 414
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/9/1388 406
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 7/9/1389 356
ششمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/8/1390 416
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/9/1386 461
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 6/1/1387 470
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 13/10/1388 468
هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 12/10/1389 333
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/10/1386 398
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 4/12/1387 465
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 14/11/1388 458
هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 3/11/1389 359
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 30/11/1386 349
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 18/12/1387 342
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 2/12/1388 349
نهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 1/12/1389 418
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 23/12/1388 336
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 22/12/89 472
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 10/2/87 483
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 22/1/87 464
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/1/87 447
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی اصفهان در تاریخ 13/4/1387 483
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در اصفهان در تاریخ 18/7/87 456
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 17/10/87 474
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 8/12/87 485
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/6/88 361
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/7/88 430
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 1/8/88 510
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 5/10/88 458
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/11/88 367
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 20/11/88 355
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 15/1/89 485
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 16/2/89 462
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/6/89 428
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 7/5/89 500
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 13/8/89 489
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 11/9/89 511
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 2/10/89 488
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 28/11/89 493
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 15/2/90 463
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 12/3/90 513
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/3/90 461
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی در تاریخ 30/4/90 360
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/2/85 430
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 15/4/85 488
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 26/5/85 399
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 11/3/85 491
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 29/4/85 419
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/7/85 512
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 3/12/85 430
جلسه شورای پژوهشی مرکز و گروه عفونی در تاریخ 10/12/85 405
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/4/86 467
دومین جلسه شورای تحقیقاتی-پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/3/86 386
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/86 441
ششمین جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/5/86 351
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/7/86 485
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 14/7/86 458
دهمین جلسه گروه عفونی و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 28/7/86 505
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 10/8/86 367
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 8/9/86 316
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/10/86 459
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 23/12/86 481
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/2/87 449
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/4/87 493
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/5/87 464
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/7/87 396
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/8/87 472
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/10/87 410
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/11/87 361
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/12/87 486
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 20/1/88 496
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/2/88 328
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 4/4/88 341
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/7/88 346
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/8/88 477
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/9/88 375
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/10/88 403
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 1/11/88 467
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/12/88 489
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 2/2/89 486
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 6/3/89 458
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 3/4/89 418
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 21/5/89 518
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 27/8/89 523
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 18/9/89 389
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 7/11/89 423
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 5/12/89 360
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/12/89 459
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 19/3/90 309
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری مورخ 30/4/90 321
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 26/1/85 328
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 23/2/85 347
صورتجلسه سومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 20/3/85 367
صورتجلسه چهارمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مورخ 3/4/85 408
صورتجلسه پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد مورخ 28/4/85 485