منوی اصلی

عنوان کليکها
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 554
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 495
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 435
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 427
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 58-84 537
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 450
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 7/7/90 470
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 29/4/90 502
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 12/12/89 461
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 15/7/89 413
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 22/2/90 477
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/8/81 494
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 2/5/89 402
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 30/2/89 508
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 22/2/90 384
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی درسال 89 391
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی مورخ 4/10/89 499
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 22/6/86 486
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 28/5/86 468
صورتجلسه اولین نشست عمومی مرکز تحقیقات علوم اصفهان در تیر ماه 1386 483
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اصفهان مورخ 30/1/86 493
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 26/7/85 408
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 12/5/85 454
صورتجلسه مشترک شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 27/2/85 501
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 25/11/85 383
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 12/11/85 450
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 21/10/85 523
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 23/9/85 454
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 20/7/85 488
صورتجلسه مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/7/85 554
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/12/89 486
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 3/12/89 499
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/11/89 405
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 28/10/89 482
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/10/89 481
بیست چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/10/89 344
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/9/89 485
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 23/9/89 525
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 16/9/89 397
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 25/8/89 485
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 11/8/89 389
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 20/7/89 478
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/8/89 498
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 13/7/89 397
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 6/7/89 446
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/6/89 394
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/5/89 418
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/5/89 500
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 12/5/89 459
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 29/4/89 418
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 8/4/89 443
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 1/4/89 503
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 18/3/89 494
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/3/89 495
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/2/89 340
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 27/2/89 389
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/1/89 482
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/1/89 399
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/1/89 488
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 26/7/90 501
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/7/90 374
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 416
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/5/90 396
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/4/90 383
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/3/90 495
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/3/90 387
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/3/90 405
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/3/90 498
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/2/90 384
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/2/1388 481
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1388 486
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ18/5/1388 509
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ1/6/1388 458
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 5/7/1388 416
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/8/1388 451
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/9/1388 422
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 13/10/1388 380
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/10/1388 484
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 12/12/1388 470
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/1/1389 471
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 19/2/1389 467
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 16/3/1389 436
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1389 482
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/4/1389 469
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/5/1389 445
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/7/1389 470
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 18/7/1389 378
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 6/9/1389 485
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ20/9/1389 442
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/10/89 507
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 2/11/1389 402
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 14/12/89 447
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/1/1390 473
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 10/2/1390 476
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1390 477
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 7/3/1390 462
سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 21/3/1390 367
سی و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/4/1390 498
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 23/1/1388 373
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1388 479