منوی اصلی

عنوان کليکها
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 483
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 413
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 364
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 371
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 58-84 482
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 371
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 7/7/90 403
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 29/4/90 421
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 12/12/89 394
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 15/7/89 344
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 22/2/90 427
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/8/81 443
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 2/5/89 352
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 30/2/89 454
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 22/2/90 331
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی درسال 89 338
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی مورخ 4/10/89 449
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 22/6/86 432
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 28/5/86 417
صورتجلسه اولین نشست عمومی مرکز تحقیقات علوم اصفهان در تیر ماه 1386 428
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اصفهان مورخ 30/1/86 438
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 26/7/85 354
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 12/5/85 406
صورتجلسه مشترک شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 27/2/85 446
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 25/11/85 334
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 12/11/85 400
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 21/10/85 471
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 23/9/85 401
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 20/7/85 439
صورتجلسه مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/7/85 493
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/12/89 432
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 3/12/89 445
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/11/89 354
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 28/10/89 431
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/10/89 432
بیست چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/10/89 293
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/9/89 431
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 23/9/89 477
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 16/9/89 345
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 25/8/89 432
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 11/8/89 339
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 20/7/89 430
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/8/89 445
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 13/7/89 344
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 6/7/89 390
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/6/89 348
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/5/89 371
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/5/89 449
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 12/5/89 410
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 29/4/89 368
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 8/4/89 391
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 1/4/89 452
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 18/3/89 445
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/3/89 448
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/2/89 292
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 27/2/89 339
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/1/89 432
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/1/89 346
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/1/89 444
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 26/7/90 451
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/7/90 332
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 365
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/5/90 346
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/4/90 333
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/3/90 454
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/3/90 346
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/3/90 353
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/3/90 443
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/2/90 333
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/2/1388 424
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1388 437
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ18/5/1388 454
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ1/6/1388 410
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 5/7/1388 366
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/8/1388 401
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/9/1388 372
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 13/10/1388 332
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/10/1388 438
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 12/12/1388 424
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/1/1389 420
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 19/2/1389 420
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 16/3/1389 380
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1389 433
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/4/1389 418
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/5/1389 390
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/7/1389 420
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 18/7/1389 328
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 6/9/1389 436
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ20/9/1389 397
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/10/89 457
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 2/11/1389 350
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 14/12/89 400
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/1/1390 423
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 10/2/1390 428
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1390 431
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 7/3/1390 412
سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 21/3/1390 314
سی و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/4/1390 450
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 23/1/1388 323
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1388 426