منوی اصلی

عنوان کليکها
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 506
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 444
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 385
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 392
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 58-84 501
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 397
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 7/7/90 422
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 29/4/90 446
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 12/12/89 413
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 15/7/89 366
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 22/2/90 446
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/8/81 463
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 2/5/89 371
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 30/2/89 477
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 22/2/90 352
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی درسال 89 361
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی مورخ 4/10/89 464
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 22/6/86 454
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 28/5/86 438
صورتجلسه اولین نشست عمومی مرکز تحقیقات علوم اصفهان در تیر ماه 1386 446
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اصفهان مورخ 30/1/86 461
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 26/7/85 376
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 12/5/85 424
صورتجلسه مشترک شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 27/2/85 470
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 25/11/85 353
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 12/11/85 421
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 21/10/85 493
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 23/9/85 421
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 20/7/85 454
صورتجلسه مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/7/85 514
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/12/89 454
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 3/12/89 465
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/11/89 373
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 28/10/89 451
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/10/89 451
بیست چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/10/89 312
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/9/89 454
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 23/9/89 496
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 16/9/89 367
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 25/8/89 454
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 11/8/89 357
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 20/7/89 449
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/8/89 468
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 13/7/89 365
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 6/7/89 415
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/6/89 364
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/5/89 387
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/5/89 469
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 12/5/89 429
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 29/4/89 385
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 8/4/89 411
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 1/4/89 473
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 18/3/89 464
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/3/89 466
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/2/89 310
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 27/2/89 360
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/1/89 450
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/1/89 368
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/1/89 464
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 26/7/90 473
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/7/90 352
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 383
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/5/90 366
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/4/90 353
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/3/90 473
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/3/90 362
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/3/90 373
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/3/90 468
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/2/90 351
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/2/1388 445
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1388 457
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ18/5/1388 477
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ1/6/1388 429
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 5/7/1388 388
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/8/1388 423
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/9/1388 391
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 13/10/1388 350
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/10/1388 455
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 12/12/1388 440
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/1/1389 442
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 19/2/1389 437
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 16/3/1389 403
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1389 452
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/4/1389 438
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/5/1389 412
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/7/1389 441
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 18/7/1389 348
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 6/9/1389 455
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ20/9/1389 412
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/10/89 477
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 2/11/1389 370
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 14/12/89 417
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/1/1390 444
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 10/2/1390 448
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1390 449
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 7/3/1390 433
سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 21/3/1390 334
سی و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/4/1390 467
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 23/1/1388 342
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1388 446