منوی اصلی

عنوان کليکها
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 473
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 401
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 354
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 361
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 58-84 473
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال تحصیلی 85-84 359
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 7/7/90 394
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 29/4/90 409
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 12/12/89 382
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 15/7/89 335
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 22/2/90 416
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/8/81 432
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 2/5/89 342
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 30/2/89 443
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی مورخ 22/2/90 322
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی درسال 89 328
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی مورخ 4/10/89 439
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 22/6/86 422
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم داروئی اصفهان مورخ 28/5/86 408
صورتجلسه اولین نشست عمومی مرکز تحقیقات علوم اصفهان در تیر ماه 1386 416
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اصفهان مورخ 30/1/86 430
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 26/7/85 346
صورتجلسه مشترک شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 12/5/85 395
صورتجلسه مشترک شوراهای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی و دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان مورخ 27/2/85 436
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 25/11/85 325
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 12/11/85 391
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 21/10/85 459
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 23/9/85 391
صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 20/7/85 428
صورتجلسه مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان مورخ 13/7/85 482
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/12/89 422
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 3/12/89 434
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/11/89 344
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 28/10/89 422
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/10/89 421
بیست چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/10/89 283
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/9/89 420
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 23/9/89 465
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 16/9/89 333
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 25/8/89 422
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 11/8/89 330
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 20/7/89 421
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/8/89 436
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 13/7/89 336
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 6/7/89 378
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/6/89 337
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 30/5/89 362
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 19/5/89 440
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 12/5/89 401
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 29/4/89 359
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 8/4/89 382
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 1/4/89 444
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 18/3/89 433
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/3/89 438
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 21/2/89 284
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 27/2/89 331
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/1/89 421
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/1/89 337
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/1/89 433
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 26/7/90 441
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 5/7/90 321
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 356
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 4/5/90 337
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 7/4/90 323
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/3/90 446
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 24/3/90 334
پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 17/3/90 343
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 10/3/90 434
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری مورخ 31/2/90 324
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/2/1388 415
سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1388 428
ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ18/5/1388 444
هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ1/6/1388 399
هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 5/7/1388 355
نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 3/8/1388 392
دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/9/1388 362
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 13/10/1388 323
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/10/1388 428
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 12/12/1388 412
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 22/1/1389 409
پانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 19/2/1389 411
شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 16/3/1389 370
هفدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1389 424
هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/4/1389 411
نوزدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/5/1389 380
بیستمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/7/1389 411
بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 18/7/1389 320
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 6/9/1389 429
بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ20/9/1389 387
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/10/89 447
بیست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 2/11/1389 341
بیست و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 14/12/89 392
بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 27/1/1390 414
بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 10/2/1390 419
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 24/2/1390 421
سی امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 7/3/1390 404
سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 21/3/1390 307
سی و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 4/4/1390 441
اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 23/1/1388 312
چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت مورخ 31/3/1388 416