منوی اصلی

عنوان کليکها
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 498
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 472
یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 553
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 467
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 482
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 439
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 456
شناسایی کلیرفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکرو بیولوژی و E.col:O157:H7 به روش های ایمنولوژیک و Real Time OCR در تصفیه خانه اب اصفهان 488
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 342
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 372
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 370
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 480
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 465
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 498
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 392
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 477
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 465
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 370
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 477
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 358
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 363
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 504
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 372
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 422
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 466
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 415
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 517
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 361
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/9/88 355
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 13/8/88 434
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/7/88 486
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/88 474
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 12/6/88 389
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/5/88 484
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 483
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ21/3/88 383
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/9/88 495
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 23/10/88 360
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 7/11/88 380
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 21/11/88 393
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/12/88 390
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/12/88 525
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 1/2/89 412
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/89 497
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/89 410
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/4/89 392
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 30/4/89 388
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 27/5/89 486
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/89 422
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/89 499
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 20/8/89 497
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/10/89 481
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/10/89 488
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/12/89 445
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/1/90 492
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/90 376
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/90 360
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/6/90 378
مورخ 20/5/90 پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 371
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/90 407
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 14/7/90 534
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/12/85 391
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/2/86 482
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 22/3/86 497
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 5/4/86 358
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/4/86 392
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 2/5/86 479
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/8/86 385
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/10/86 450
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 7/12/86 492
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/12/87 507
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 6/3/78 369
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/4/87 398
سیزدهمین صورتجلسه مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/9/87 378
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/87 388
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/11/87 401
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/2/88 377
هفدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/3/88 491
هجدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 28/4/88 355
نوزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/6/88 479
بیستمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/8/88 399
بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/88 472
بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/11/88 364
بیست و سو مین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 25/12/88 396
بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/3/89 517
بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/7/89 348
بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/11/89 460
بیست و هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/2/90 480
بیست و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/5/90 448
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 11/11/89 395
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی و مراسم اختتامیه مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 26/11/89 473
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 409
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 356
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 482
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 24/2/88 507
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 417
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 485
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 389
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 480
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 474