منوی اصلی

عنوان کليکها
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 478
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 448
یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 534
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 446
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 456
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 416
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 434
شناسایی کلیرفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکرو بیولوژی و E.col:O157:H7 به روش های ایمنولوژیک و Real Time OCR در تصفیه خانه اب اصفهان 463
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 320
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 349
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 349
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 461
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 446
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 483
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 374
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 455
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 444
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 352
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 456
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 340
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 342
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 487
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 355
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 400
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 451
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 396
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 501
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 342
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/9/88 334
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 13/8/88 412
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/7/88 465
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/88 455
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 12/6/88 365
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/5/88 462
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 465
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ21/3/88 363
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/9/88 477
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 23/10/88 336
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 7/11/88 360
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 21/11/88 370
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/12/88 369
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/12/88 503
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 1/2/89 390
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/89 472
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/89 391
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/4/89 369
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 30/4/89 364
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 27/5/89 461
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/89 401
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/89 480
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 20/8/89 477
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/10/89 466
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/10/89 467
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/12/89 425
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/1/90 470
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/90 356
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/90 343
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/6/90 360
مورخ 20/5/90 پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 350
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/90 394
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 14/7/90 511
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/12/85 369
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/2/86 467
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 22/3/86 484
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 5/4/86 344
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/4/86 377
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 2/5/86 460
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/8/86 366
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/10/86 431
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 7/12/86 475
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/12/87 482
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 6/3/78 346
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/4/87 376
سیزدهمین صورتجلسه مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/9/87 359
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/87 366
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/11/87 381
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/2/88 358
هفدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/3/88 475
هجدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 28/4/88 335
نوزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/6/88 460
بیستمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/8/88 379
بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/88 449
بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/11/88 343
بیست و سو مین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 25/12/88 376
بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/3/89 496
بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/7/89 326
بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/11/89 439
بیست و هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/2/90 462
بیست و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/5/90 429
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 11/11/89 378
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی و مراسم اختتامیه مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 26/11/89 451
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 379
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 337
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 458
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 24/2/88 487
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 398
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 463
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 366
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 460
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 455