منوی اصلی

عنوان کليکها
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 547
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 525
یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 602
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 518
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 530
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 487
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 504
شناسایی کلیرفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکرو بیولوژی و E.col:O157:H7 به روش های ایمنولوژیک و Real Time OCR در تصفیه خانه اب اصفهان 537
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 388
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 419
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 409
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 516
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 501
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 534
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 427
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 504
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 497
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 396
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 513
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 393
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 397
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 540
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 398
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 456
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 501
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 443
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 555
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 392
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/9/88 388
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 13/8/88 471
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/7/88 521
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/88 512
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 12/6/88 426
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/5/88 521
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 516
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ21/3/88 417
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/9/88 530
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 23/10/88 395
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 7/11/88 420
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 21/11/88 427
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/12/88 426
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/12/88 560
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 1/2/89 447
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/89 533
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/89 445
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/4/89 431
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 30/4/89 423
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 27/5/89 520
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/89 458
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/89 533
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 20/8/89 532
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/10/89 516
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/10/89 522
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/12/89 481
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/1/90 526
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/90 410
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/90 396
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/6/90 412
مورخ 20/5/90 پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 405
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/90 442
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 14/7/90 568
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/12/85 430
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/2/86 517
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 22/3/86 534
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 5/4/86 393
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/4/86 424
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 2/5/86 514
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/8/86 419
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/10/86 485
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 7/12/86 523
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/12/87 540
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 6/3/78 402
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/4/87 435
سیزدهمین صورتجلسه مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/9/87 410
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/87 420
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/11/87 432
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/2/88 412
هفدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/3/88 524
هجدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 28/4/88 391
نوزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/6/88 516
بیستمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/8/88 436
بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/88 506
بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/11/88 401
بیست و سو مین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 25/12/88 428
بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/3/89 553
بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/7/89 381
بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/11/89 494
بیست و هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/2/90 527
بیست و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/5/90 483
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 11/11/89 432
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی و مراسم اختتامیه مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 26/11/89 508
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 449
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 394
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 518
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 24/2/88 546
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 451
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 511
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 415
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 504
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 502