منوی اصلی

عنوان کليکها
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 471
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 440
یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1388 528
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 439
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 450
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 410
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 425
شناسایی کلیرفرم های کل و گوارشی و هتروتروف ها به روش میکرو بیولوژی و E.col:O157:H7 به روش های ایمنولوژیک و Real Time OCR در تصفیه خانه اب اصفهان 456
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 312
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 341
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 342
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 454
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 437
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 477
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 368
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 450
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 439
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 345
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 449
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1389 334
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 337
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 477
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 347
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 395
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 441
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 385
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 494
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت در سال 1390 335
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/9/88 328
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 13/8/88 405
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/7/88 458
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/88 450
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 12/6/88 358
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/5/88 456
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 460
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ21/3/88 355
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/9/88 470
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 23/10/88 330
سیزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 7/11/88 355
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 21/11/88 362
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/12/88 362
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/12/88 497
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 1/2/89 384
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/89 467
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/89 380
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/4/89 363
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 30/4/89 359
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 27/5/89 456
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/89 395
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 15/7/89 471
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 20/8/89 472
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 2/10/89 461
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 29/10/89 462
دوازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 11/12/89 418
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 18/1/90 464
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 22/2/90 351
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 19/3/90 337
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 4/6/90 355
مورخ 20/5/90 پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی 345
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 17/6/90 389
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 14/7/90 504
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/12/85 361
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/2/86 461
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 22/3/86 477
چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 5/4/86 338
پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/4/86 370
ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 2/5/86 455
هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/8/86 360
هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/10/86 425
نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 7/12/86 468
دهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/12/87 477
یازدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 6/3/78 341
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/4/87 370
سیزدهمین صورتجلسه مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/9/87 352
چهاردهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/87 359
پانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 29/11/87 373
شانزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/2/88 352
هفدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/3/88 469
هجدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 28/4/88 328
نوزدهمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 17/6/88 453
بیستمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 19/8/88 373
بیست و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 16/10/88 443
بیست و دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/11/88 333
بیست و سو مین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 25/12/88 370
بیست و چهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 18/3/89 488
بیست و پنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/7/89 321
بیست و ششمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 4/11/89 433
بیست و هفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 13/2/90 455
بیست و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات فیزیو لوژی کاربردی مورخ 20/5/90 424
صورتجلسه اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 11/11/89 372
صورتجلسه دومین جلسه شورای پژوهشی و مراسم اختتامیه مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 26/11/89 444
اولین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 374
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 329
سومین صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست در سال 1390 452
دومین صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مورخ 24/2/88 477
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 389
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 457
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 358
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 453
صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده داروسازی و علوم داروئی در سال 86-85 448