منوی اصلی

عنوان کليکها
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 30 /10 /86 400
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 7 /11 /86 396
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 21 /11 /86 443
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86 348
سی امین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 28 / 11 /86 427
سی و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 5 /12 /86 317
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 19 /12 /86 338
سی و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 15 /2 /87 413
سی و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 29 /2 /87 398
سی و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 5 /3 /87 325
چهل و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 30 /4 /87 385
چهل و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87 403
چهل و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 7 /7/ 87 326
چهل و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 14 /7 /87 438
چهل و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_3 /9 /87 409
چهل و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_1 /10 /87 431
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_15 /10 /87 437
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_16 /11 /87 406
پنجاه و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_13 /11 /87 413
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_27 /11 /87 348
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_4 / 12 /87 382
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_11 /12 /87 415
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_6 /2 /88 403
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_13 /2 /88 388
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_3 /3 /88 367
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_10 /2 /88 377
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_ 17/ 3 /88 328
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_21 /4 /88 316
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_28 /4 /88 417
بیست و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_1 /2 /89 385
بیست و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_15 /2 /89 350
بیست و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_29 /2 /89 409
بیست و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_19 /3 /89 393
بیست وششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_9 /4 /89 407
بیست و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_23 /4 /89 353
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_27 /5 /89 419
اولین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_14 /7 /89 409
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_28 /7 /89 379
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 325
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 424
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 12 /8 /89 395
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 19 /8 /89 410
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 17/9/89 395
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_1 /10 /89 322
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 1 /10 /89 381
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 15 / 10/89 407
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89 410
نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 20 /11 /90 338
دهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 22 /21 /90 334
یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 28 /2 /90 340
دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 25 /3/ 90 405
سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_4/15/ 90 433
Tetanus-lockjaw 445
پنجاه و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 491
پنجاه و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 406
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -22/3/90 419
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -8/3/90 421
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -1/3/90 353
پنجاه چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -18/2/90 336
پنجاه سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -4/2/90 403
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -21/1/90 467
پنجاه و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -15/12/89 354
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -1/12/89 434
چهل نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -17/11/89 431
چهل هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -10/11/89 418
چهل هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -3/11/89 418
چهل ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/10/89 415
چهل پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -21/9/89 415
چهل چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -7/9/89 388
صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 421
چهل دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -9/8/89 483
چهل یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -25/7/89 430
چهلمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -11/7/89 351
سی نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -13/4/87 422
سی هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -30/3/89 336
سی هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -16/3/89 431
سی ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -2/3/89 423
سی پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/2/89 445
سی چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -12/2/89 395
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -29/1/89 425
سي و دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88 – 89 -15/1/89 - 336
پانزدهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -11/12/87 - 370
دهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -27/11/87 - 448
نهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -6/11/87 - 335
هشتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -22/10/87 - 458
هفتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -15/10/ 87 - 377
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -1 / 10 /87 - 451
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -10/ 9 / 87 - 356
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -19/ 8 / 87 - 421
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -12/ 8 / 87 - 295
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -28/ 7/ 87 347
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87- 21/ 7 / 87 - 394
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري در سال تحصيلي 88-87 -14/7 /87 - 461
سي چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 86-87 - 20/5/ 87 - 348
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي -81 -15/12/81 - 451
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -9/12/81 - 369
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -3/2/81 - 467
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 446
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 368
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) 26/1/81 در سال تحصيلي 81 - 26/1/81 - 338