منوی اصلی

عنوان کليکها
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 30 /10 /86 484
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 7 /11 /86 473
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 21 /11 /86 525
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86 426
سی امین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 28 / 11 /86 519
سی و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 5 /12 /86 407
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 19 /12 /86 426
سی و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 15 /2 /87 507
سی و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 29 /2 /87 487
سی و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 5 /3 /87 416
چهل و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 30 /4 /87 466
چهل و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87 474
چهل و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 7 /7/ 87 399
چهل و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 14 /7 /87 511
چهل و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_3 /9 /87 481
چهل و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_1 /10 /87 508
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_15 /10 /87 520
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_16 /11 /87 480
پنجاه و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_13 /11 /87 486
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_27 /11 /87 432
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_4 / 12 /87 458
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_11 /12 /87 496
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_6 /2 /88 478
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_13 /2 /88 464
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_3 /3 /88 431
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_10 /2 /88 453
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_ 17/ 3 /88 403
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_21 /4 /88 382
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_28 /4 /88 491
بیست و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_1 /2 /89 449
بیست و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_15 /2 /89 416
بیست و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_29 /2 /89 480
بیست و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_19 /3 /89 465
بیست وششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_9 /4 /89 480
بیست و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_23 /4 /89 415
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_27 /5 /89 499
اولین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_14 /7 /89 487
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_28 /7 /89 445
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 397
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 486
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 12 /8 /89 467
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 19 /8 /89 485
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 17/9/89 464
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_1 /10 /89 393
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 1 /10 /89 448
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 15 / 10/89 485
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89 478
نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 20 /11 /90 415
دهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 22 /21 /90 405
یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 28 /2 /90 415
دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 25 /3/ 90 482
سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_4/15/ 90 504
Tetanus-lockjaw 524
پنجاه و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 563
پنجاه و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 471
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -22/3/90 495
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -8/3/90 494
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -1/3/90 429
پنجاه چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -18/2/90 409
پنجاه سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -4/2/90 479
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -21/1/90 539
پنجاه و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -15/12/89 429
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -1/12/89 508
چهل نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -17/11/89 504
چهل هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -10/11/89 500
چهل هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -3/11/89 486
چهل ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/10/89 486
چهل پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -21/9/89 500
چهل چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -7/9/89 459
صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 497
چهل دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -9/8/89 551
چهل یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -25/7/89 504
چهلمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -11/7/89 426
سی نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -13/4/87 500
سی هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -30/3/89 418
سی هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -16/3/89 500
سی ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -2/3/89 499
سی پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/2/89 513
سی چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -12/2/89 472
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -29/1/89 495
سي و دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88 – 89 -15/1/89 - 412
پانزدهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -11/12/87 - 442
دهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -27/11/87 - 520
نهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -6/11/87 - 410
هشتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -22/10/87 - 534
هفتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -15/10/ 87 - 448
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -1 / 10 /87 - 520
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -10/ 9 / 87 - 437
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -19/ 8 / 87 - 489
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -12/ 8 / 87 - 366
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -28/ 7/ 87 422
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87- 21/ 7 / 87 - 473
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري در سال تحصيلي 88-87 -14/7 /87 - 535
سي چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 86-87 - 20/5/ 87 - 421
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي -81 -15/12/81 - 532
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -9/12/81 - 446
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -3/2/81 - 554
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 522
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 430
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) 26/1/81 در سال تحصيلي 81 - 26/1/81 - 420