منوی اصلی

عنوان کليکها
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 30 /10 /86 409
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 7 /11 /86 409
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 21 /11 /86 454
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86 359
سی امین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 28 / 11 /86 437
سی و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 5 /12 /86 329
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 19 /12 /86 351
سی و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 15 /2 /87 424
سی و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 29 /2 /87 409
سی و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 5 /3 /87 334
چهل و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 30 /4 /87 395
چهل و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87 412
چهل و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 7 /7/ 87 336
چهل و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 14 /7 /87 447
چهل و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_3 /9 /87 418
چهل و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_1 /10 /87 443
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_15 /10 /87 447
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_16 /11 /87 415
پنجاه و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_13 /11 /87 425
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_27 /11 /87 359
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_4 / 12 /87 394
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_11 /12 /87 426
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_6 /2 /88 412
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_13 /2 /88 399
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_3 /3 /88 378
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_10 /2 /88 386
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_ 17/ 3 /88 338
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_21 /4 /88 327
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_28 /4 /88 426
بیست و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_1 /2 /89 395
بیست و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_15 /2 /89 361
بیست و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_29 /2 /89 419
بیست و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_19 /3 /89 405
بیست وششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_9 /4 /89 418
بیست و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_23 /4 /89 363
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_27 /5 /89 429
اولین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_14 /7 /89 419
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_28 /7 /89 390
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 334
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 435
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 12 /8 /89 408
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 19 /8 /89 421
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 17/9/89 406
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_1 /10 /89 332
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 1 /10 /89 389
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 15 / 10/89 417
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89 419
نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 20 /11 /90 348
دهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 22 /21 /90 344
یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 28 /2 /90 350
دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 25 /3/ 90 416
سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_4/15/ 90 442
Tetanus-lockjaw 454
پنجاه و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 504
پنجاه و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 416
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -22/3/90 428
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -8/3/90 429
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -1/3/90 362
پنجاه چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -18/2/90 347
پنجاه سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -4/2/90 414
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -21/1/90 478
پنجاه و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -15/12/89 364
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -1/12/89 444
چهل نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -17/11/89 441
چهل هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -10/11/89 427
چهل هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -3/11/89 428
چهل ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/10/89 425
چهل پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -21/9/89 426
چهل چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -7/9/89 396
صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 431
چهل دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -9/8/89 494
چهل یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -25/7/89 440
چهلمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -11/7/89 362
سی نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -13/4/87 432
سی هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -30/3/89 346
سی هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -16/3/89 442
سی ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -2/3/89 433
سی پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/2/89 455
سی چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -12/2/89 406
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -29/1/89 435
سي و دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88 – 89 -15/1/89 - 349
پانزدهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -11/12/87 - 382
دهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -27/11/87 - 458
نهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -6/11/87 - 348
هشتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -22/10/87 - 469
هفتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -15/10/ 87 - 387
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -1 / 10 /87 - 460
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -10/ 9 / 87 - 368
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -19/ 8 / 87 - 431
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -12/ 8 / 87 - 307
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -28/ 7/ 87 359
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87- 21/ 7 / 87 - 405
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري در سال تحصيلي 88-87 -14/7 /87 - 473
سي چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 86-87 - 20/5/ 87 - 356
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي -81 -15/12/81 - 462
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -9/12/81 - 379
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -3/2/81 - 479
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 457
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 378
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) 26/1/81 در سال تحصيلي 81 - 26/1/81 - 350