منوی اصلی

عنوان کليکها
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 30 /10 /86 432
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 7 /11 /86 434
بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 21 /11 /86 482
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86 384
سی امین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 28 / 11 /86 465
سی و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 5 /12 /86 354
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 86_ 19 /12 /86 373
سی و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 15 /2 /87 453
سی و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 29 /2 /87 432
سی و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 5 /3 /87 362
چهل و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 30 /4 /87 425
چهل و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87 437
چهل و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 7 /7/ 87 361
چهل و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_ 14 /7 /87 471
چهل و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_3 /9 /87 441
چهل و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_1 /10 /87 464
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_15 /10 /87 473
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_16 /11 /87 439
پنجاه و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_13 /11 /87 445
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_27 /11 /87 389
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_4 / 12 /87 417
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 87_11 /12 /87 452
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_6 /2 /88 437
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_13 /2 /88 424
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_3 /3 /88 398
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_10 /2 /88 410
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_ 17/ 3 /88 361
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_21 /4 /88 350
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 88_28 /4 /88 452
بیست و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_1 /2 /89 418
بیست و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_15 /2 /89 382
بیست و چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_29 /2 /89 440
بیست و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_19 /3 /89 426
بیست وششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_9 /4 /89 440
بیست و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_23 /4 /89 384
بیست و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 89_27 /5 /89 455
اولین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_14 /7 /89 444
دومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_28 /7 /89 408
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 356
صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89 455
سومین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 12 /8 /89 429
چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 19 /8 /89 444
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 17/9/89 425
پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_1 /10 /89 357
ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 1 /10 /89 412
هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 90-89_ 15 / 10/89 444
هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89 443
نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 20 /11 /90 378
دهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 22 /21 /90 365
یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 28 /2 /90 374
دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_ 25 /3/ 90 439
سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی90-89_4/15/ 90 465
Tetanus-lockjaw 485
پنجاه و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 525
پنجاه و هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-1390 433
پنجاه و هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -22/3/90 459
پنجاه و ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -8/3/90 454
پنجاه و پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -1/3/90 387
پنجاه چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -18/2/90 371
پنجاه سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -4/2/90 437
پنجاه و دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی-90 -21/1/90 501
پنجاه و یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -15/12/89 391
پنجاهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -1/12/89 470
چهل نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -17/11/89 462
چهل هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -10/11/89 457
چهل هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -3/11/89 446
چهل ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/10/89 448
چهل پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -21/9/89 455
چهل چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -7/9/89 420
صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 455
چهل دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -9/8/89 514
چهل یکمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -25/7/89 463
چهلمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -11/7/89 385
سی نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -13/4/87 460
سی هشتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -30/3/89 378
سی هفتمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -16/3/89 464
سی ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -2/3/89 458
سی پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -19/2/89 477
سی چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -12/2/89 434
سی و سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (دستیاری) در سال تحصیلی 88-89 -29/1/89 456
سي و دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88 – 89 -15/1/89 - 374
پانزدهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -11/12/87 - 403
دهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -27/11/87 - 483
نهمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -6/11/87 - 369
هشتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -22/10/87 - 494
هفتمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -15/10/ 87 - 411
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -1 / 10 /87 - 484
ششمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -10/ 9 / 87 - 399
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88- -87 -19/ 8 / 87 - 454
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -12/ 8 / 87 - 327
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87 -28/ 7/ 87 381
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 88-87- 21/ 7 / 87 - 432
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري در سال تحصيلي 88-87 -14/7 /87 - 499
سي چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 86-87 - 20/5/ 87 - 385
پنجمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي -81 -15/12/81 - 486
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -9/12/81 - 409
چهارمين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 -3/2/81 - 510
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 483
سومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) در سال تحصيلي 81 1-/2/81 - 402
دومين صورت جلسه شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي ( دستياري ) 26/1/81 در سال تحصيلي 81 - 26/1/81 - 378