منوی اصلی

چهارمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 83

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده.پزشکی (کارورزی)


چهارمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 83

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی