منوی اصلی

اولین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85 _20 / 1 /85

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده.پزشکی (کارورزی)


اولین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85 _20 / 1 /85

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی