منوی اصلی

چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی موضوعات کارورزی سال 85

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده.پزشکی (کارورزی)


چهارمین صورت جلسه شورای پژوهشی موضوعات کارورزی سال 85

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی