منوی اصلی

ششمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده.پزشکی (کارورزی)


ششمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی