منوی اصلی

بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85_ 24 /10 /85

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی (کارورزی)


بیست و نهمین صورت جلسه شورای پژوهشی (کارورزی) دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 85_ 24  /10 /85

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی