منوی اصلی

اختلالات تنشی پس از سانحه

درباره واکنش های افراد در مقابل سوانح، تجربه مجدد، اجتناب و بی حسی، برانگیختگی مستمر، مداخله در هنگام مصیبت، داغدیدگی


اختلالات تنشی پس از سانحه