منوی اصلی

رویکردی جدید برای ملاکهای برای تشخیص DSM-IV-TR اختلال اعتیاد به اینترنت ( IAD )در جامعه کاربران ایرانی

 

درباره ملاکهای تشخیص برای استفاده مشکل آفرین از اینترنت و تشخیص اعتیاد به اینترنت


 رویکردی جدید برای ملاکهای برای تشخیص  DSM-IV-TR اختلال اعتیاد به اینترنت  ( IAD )در جامعه کاربران ایرانی


نهیه کننده: سید سلمان علوی