منوی اصلی

ارزیابی ملاکهای تشخیص برای تشخیص DSM.IV.TR اختلال اعتیاد به اینترنت (IAD)در کاربران دانشجو

 

درباره ملاکهای تشخیص برای اعتیاد رفتاری که به صورت نتیجه یک بررسی علمی به صورت یک مجموعه اموزشی ارائه شده استرزیابی ملاکهای تشخیص برای تشخیص DSM.IV.TR اختلال اعتیاد به اینترنت (IAD)در کاربران دانشجو

 

تهیه کننده: سلمان علوی