منوی اصلی

سازمان بهزيستي استان اصفهان معاونت امور فرهنگي و پيشگيري آشنايي با مركز اجتماعي درمان مدار اصفهان

 

فعاليتهاي مركز " اجتماع درمان مدار " وابسته به سازمان بهزيستي استان اصفهان ، برنامه اجتماعي درمان مدار ( T . C )

 

سازمان بهزيستي استان اصفهان معاونت امور فرهنگي و پيشگيري آشنايي با مركز اجتماعي درمان مدار اصفهان


تهيه كننده: سازمان بهزيستي استان اصفهان