منوی اصلی

اثر آنتي اكسيداني دار چین و انسيون بر اكسيداسيون ديواره سلولهاي كبديLDL و قندي شدن غير آنزيمي هموگلوبين

 

اين مطالعه نشان داد كه دارچين در غلظت هاي به كار برده شده تأثيرات مهاري به هر 3 سيستم اكسيداني مؤثر در بيماريهاي ذكر شده مي باشد واحتمالاً مي تواند جهت مهار و پيشگيري يا كمپلكس شدن بيماري آترواسكلروز ديابت و آسيب هاي كبدي مورد استفاده قرار گيرد.


اثر آنتي اكسيداني دار چین و انسيون بر اكسيداسيون ديواره سلولهاي كبديLDL  و قندي شدن غير آنزيمي هموگلوبين


تهیه کنندگان: غلامعلي نادري  صديقه عسگري  مسيح الله طاهر  مژگان قاري پور  ناديا نيكجو