منوی اصلی

Intraluminal Brachytherapy in esophageal cancer

 

در مورد براکی تراپی داخل مجرا در سرطان مری، نحوه شکست وگسترش بیماری، درمان کمورادیاسیون، گزیده تریالها وبررسی های لازم قبل از شروع درمان

 

براکی تراپی داخل مجرا در سرطان مری


تهیه کننده: سعید کریم خانی