منوی اصلی

بررسی اثر کازئین فسفوپتپید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی

 

کاربرد  CPP-ACPبه عنوان یک ماده بیواکتیو ، سبب کاهش اتریشن مینا در محیط اسیدی می گردد.

 

بررسی اثر کازئین فسفوپتپید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی


تهیه کنندگان: مریم غفور نیا ، مریم حاج نوروز علی تهرانی ، پوران صمیمی ، امید صوابی ، مصطفی رضایی فر