منوی اصلی

خطا های احتمالی در ساخت پروتز پارسیل متحرک

 

این ارائه در خصوص خطا های احتمالی در ساخت پروتز پارسیل متحرک، معایب هیدرو کلوئید های برگشت ناپذیر است

 

خطا های احتمالی در ساخت پروتز پارسیل متحرک


تهیه کننده: فرحناز نجاتی دانش