منوی اصلی

بررسی ضد عفونی ماده قالب گیری پلی اتر با محلول پراکسید هیدروژن حامی نقره

 

سانم سیل 2% در روش اسپری به مدت 10 دقیقه غوطه وری ، اثر باکتریوسیدال قوی بر استافیلو کوکوس آرئوس داشت اما بر انتروکوکوس فکایس کمتر موثر بود


بررسی ضد عفونی ماده قالب گیری پلی اتر با محلول پراکسید هیدروژن حامی نقره

 

تهیه کنندگان: فرحناز نجاتی دانش ، کامران پوشنگ باقری ، مجتبی شاه طوسی ، محسن طلایی ، امید صوابی