منوی اصلی

بررسی نگرش و عملکرد دندان پزشکان استان اصفهان نسبت به بیماران آلوده به عفونت HIV و HBV

 

عملکرد دندانپزشکان در رابطه با کنترل عفونت تا حدی قابل قبول و نگرش آنان در مورد بیماری های ایدز و هپاتیتB  ضعیف است


بررسی نگرش و عملکرد دندان پزشکان استان اصفهان نسبت به بیماران آلوده 


تهیه کنندگان: امید صوابی ، فرحناز نجاتی دانش ، امینه حسن خانی ، زهرا محمدی خواه