منوی اصلی

دقت ابعادی مواد قالب های هیدروکلوئید برگشت ناپذیر ضد عفونی شده با محلول ازن در آب

 

دقت قالب های هیدروکلوئید برگشت ناپذیر تحت تاثیر غوطه وری در محلول ازن در آب قرار نمی گیرد اسپری به مدت 5و10 دقیقه می تواند دای های کوچکتری ایجاد کند

 

دقت ابعادی مواد قالب های هیدروکلوئید برگشت ناپذیر ضد عفونی شده با محلول ازن در آب


تهیه کنندگان: فرحناز نجاتی دانش ، امید صوابی، نوید عسگری، صوفیا شفیعی