منوی اصلی

لزوم حفظ دندانهای شیری و دندان 6

درباره آناتومی دندانها، تاج دندان، ریشه، ساختمان دندان، تفاوتهای آناتومی دندان شیری و دائمی، نامگذاری دندانهای دائمی، اهمیت دندانهای شیری، نقش و اهمیت دندان6


لزوم حفظ دندانهای شیری و دندان 6