منوی اصلی

بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی نهاد های رادیوگرافی ففسه ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی

 

این فایل مقاله ای در ارتباط با تعیین و مقایسه ای توزیع فراوانی نهاد های رادیوگرافی ففسه ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی است


مقایسه ای توزیع فراوانی نهاد های رادیوگرافی ففسه ی سینه


تهیه کنندگان: بهروز عطایی، آتوسا ادیبی، عباسعلی جوادی، فرزین خوروش، پریسا فرزانه فر