منوی اصلی

غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه

 

این فایل حاوی مقاله ای با هدف تعیین شیوع سرمی هپاتیت C و عوامل مرتبط در معتادین تزریقی مراکز گذری طراحی و اجرا شده است


 

غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان


 

تهیه کنندگان: مرجان مشکاتی، بهروز عطایی، مجید یاران، آناهیتا بابک، محمدرضا عسگریان زاده