منوی اصلی

سیاه زخم

 

درباره سیاه زخم، عامل اتیولوژیک، ساختمان آنتی ژنتیک، اپیدیولوژی، مخزن، راههای انتقال آن و اشکال بالینی و درمان و پیشگیری از آن

 

سیاه زخم


تهیه کننده:بهروز عطایی