منوی اصلی

برسی تغییرات کورتیزول و تری گلسیرید خون در ورزشکاران دوهای استقامتی و مقایسه آن با گروه شاهد


این مقاله برسی تغییرات کورتیزول و متعاقبا تری گلسیرید خون در ورزشکاران دوهای استقامتی و مقایسه آن با گروه شاهد پرداخته

 

مقاله برسی تغییرات کورتیزول و متعاقبا تری گلسیرید خون

 

تهیه کنندگان: عباس کرباسیان، نازیلا کسائیان