منوی اصلی

تشخیص سندرم های تالسمی و الکتروفورزیس

 

درباره تعریف سندرم های تالسمی، هموگلبین، تالسمی مینور


تشخیص سندرم های تالسمی و الکتروفورزیس