منوی اصلی

برونشکتازی

درباره برونشکتازی، آسیب راههای هوایی، عفونت، آبسه ریه، علل اکتسابی و ارثیBxsis ،تشخیص،آزونهای ویژه و درمان آن


برونشکتازی