منوی اصلی

سکولیوز

 

درباره انحراف ستون مهره ها، کج پشتی، تقسیم بندی آن، علل ایجاد کج پشتی عوارض ناشی از آن، نحوه برسی و ارزیابی، اصلاح و درمان آن


سکولیوز

 

تهیه کننده:مرکز بهداشت استان اصفهان