منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
غربال گری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه 450
بررسی فراوانی نسبی رفتار های پر خطر در معتادین تزریقی مراکز گذری وترک اعتیاد استان اصفهان در سال 1389 353
غربال گری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی 487
غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت 354
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی 369
هپاتیت C در بیماران دارای انتقال خون مکرر 469
بررسی اثر کامل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت 495
شیوع الودگی به ویروس هپاتیت در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 480
شیوع الوگی به ویروس هپاتیتB و عوامل خطر ان در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 429
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با هپاتیتB 456